WWelke wet- en regelgeving is relevant bij het inzetten van externe, vakbekwame professionals?

Andere dag- en weekindeling G5

De regeling ‘Andere dag- en weekindeling G5’ biedt scholen in Almere meer ruimte om een deel van de onderwijstijd activiteiten te laten verzorgen door andere professionals dan bevoegde leraren. Om de onderwijskwaliteit, continuïteit en kansengelijkheid te waarborgen, zijn er voorwaarden gesteld.

Afspraken

  • Een leerling mag maximaal 22 uur per maand les krijgen van een vakbekwame professional (onbevoegd). Scholen kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen dat een klas op een specifieke dag in de week les krijgt van vakprofessionals. Het mag ook verspreid over meerdere dagen in de week, zolang het aantal uur per maand niet meer dan 22 is.
  • De vakbekwame professional mag zonder toezicht van een lesbevoegde voor de klas staan.
  • Een bestuur moet de scholen hiervoor aanmelden.
  • De school stelt een plan op en instemming van de medezeggenschapsraad is verplicht. De school neemt deel aan het evaluatietraject en meldt zich aan bij het onderzoeksbureau SEO.

Voorwaarden

  • Het bestuur heeft het noodplan van de stad ondertekend.
  • De school moet een personeelstekort hebben.
  • De school moet volgens het oordeel van de inspectie minimaal een voldoende scoren.
  • De vakbekwame professional mag niet worden ingezet voor de vakken Nederlands, rekenen en bewegingsonderwijs.
  • De vakbekwame professional moet over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) beschikken.

In de kamerbrief van december 2022 vind je meer informatie over de aanpak van het lerarentekort. Ook wordt de uitrol van de inzet van professionals voor maximaal 22 uur per maand naar alle basisscholen in Nederland na de zomer van 2023 genoemd. De randvoorwaarden hiervoor zijn nog in ontwikkeling. Wij volgen de ontwikkelingen hiervan op de voet.


Format aanvraag dag- en weekindeling

Besturen die gebruik willen maken van de Experimenteerruimte, vullen eenmalig een format in. Aanvragen kan tot 1 maart 2024. Deze Experimenteerruimte voor de G5-steden geldt tot einde van het schooljaar 2023-2024.

Download het format

format dagindeling

 

Schoolvisie en goedkeuring MR

Voor schoolleiders is het van groot belang om draagvlak te hebben bij zowel het team als de ouders. Voor de structurele inzet van anders bekwame externen op school is toestemming van de MR verplicht. Maak als schooldirectie samen met het team een plan dat inhoudelijk en organisatorisch aansluit bij de visie van de school.